در حال بارگذاری ...
 • میترا خواجه ئیان، محمدرضا خاکی، پرویزآزاد فلاح

  «سایکودرام» در «زار»
  مطالعه ی تطبیقی دو شیوه درمانی آیین زار و سایکودرام

  هدف از این پژوهش بررسیی تطبیقی دو شیوه درمانی «سایکودرام» و آیین «زار» در جنوب ایران می‌باشد.سایکودرام دارای مفاهیم وعناصر نمایشی است و به مداوای بیماران می پردازد.آیین زار نیز آیینی نمایش واره با کارکردی درمانی است که قدمتی بس کهن دارد.

  لذا ضرورت این پژوهش در پی یافتن پاسخی به این سئوال بوده است که آیا این آیین درمانی کهن می‌تواند شباهت‌هایی با شیوه درمانی مدرن امروزی با توجه به مقوله‌ی نمایش داشته باشد یا نه؟و در طی پژوهش  مفاهیمی مشترک بین این دو شیوه درمانی از جمله همذات پنداری، خودانگیختگی، پالایش و...به دست آمد همچنان که عناصر مشابه نیز در هر دو شیوه مشهود بود.عناصری چون شخص اول، درمانگر، من‌های یاور،موسیقی وصحنه.این پژوهش بر اساس روش توصیفی ـ تحلیلی وبا استفاده از روش کتابخانه ای ومطامعات میدانی انجام گرفته است. 

  واژگان کلیدی: نمایش،آیین زار، سایکودرام،درمان.
  نظرات کاربران