در حال بارگذاری ...
 • اشرف سلطانی نیا، ناهید ثناگو، مهدی نصیری

  از اسطوره آناهیتا تا آیین گلی گلی بوشهر،
  با نگاهی به دو متن کهن پارسی

   هدف مقاله حاضر از اسطوره آناهیتا  تا آیین نمایشی گلی گلی  بوشهر

  از اسطوره آناهیتا  تا آیین نمایشی گلی گلی  بوشهر
  بوده که ابتدا ضمن معرفی تاریخچه اسطوره ،آئین و نمایش در مبانی نظری، جایگاه اسطوره آناهیتا را - در دو متن کهن  پارسی : "اوستا"و "یاد گار زریران" مورد  بررسی قرار داده است .در بخش دوم نیز به تحلیل این اسطوره جاودان ،  نقش آن در شکل گیری آئین ها و وجه تشابه آئین و نمایش در جنبه های نمایشی آئین گلی گلی استان بوشهر پرداخته .این پژوهش با  تعاریف داده شده تلاش دارد بر دو فرضیه مهم استوار باشد :

  ۱ـ این آئین چگونه از یک اسطوره آریایی بهره گرفته و به چه ترتیب از گذشته تا به امروز در بوشهر به یادگار مانده است ؟

   ۲ـجنبه های اجرایی هر دو مقوله ی مهم ( آئین و نمایش ) در عرصه تئاتر این منطقه چگونه می تواند بستری مناسب و دراماتیک  باشد ؟

  ما قصد داریم از رهگذر این پژوهش چنین به نتیجه برسیم که براساس تنوع اقلیمی هر منطقه اساطیربجا مانده می توانند بعنوان  کهن الگو های ایران زمین  منابع مفید و مناسبی برای نمایش های هر منطقه بشمار آیند .

   این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته و شیوه های گردآوری و دسته بندی اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات نگارندگان انجام پذیرفته است .

   

  کلید واژگان : اسطوره آناهیتا ، آیین گِلی گِلی  ، نمایش ، اوستا ، یادگار زریران
  نظرات کاربران