در حال بارگذاری ...
 • سیمین امیریان

  ساماندهی گروههای نمایشی با شیوه ی نوین مدیریتی؛ عقل جمعی و گسترش تئاتر

  چکیده

  با نگاهی موشکافانه به تحولات هنر نمایش در روند تاریخ درمی‌یابیم که این هنر وسیله‌ای برای بسترسازی فرهنگی در جوامع گوناگون بوده و همین امر به‌تدریج ارتقاء فرهنگی جوامع را نیز موجب شده است.

  در ایران نیز در طول صد سال گذشته با عقب‌نشینی مناسبات فئودالی و شکل گرفتن طبقه متوسط و متعاقب آن عمومی شدن سوادآموختگی و بالا رفتن سطح آگاهی در دهه‌های اخیر، تحلیل پدیده‌های اجتماعی و رویکردهای دموکراتیکِ مبتنی بر نیاز اکثریت جامعه، هنر نمایش را نیز مانند هر هنر دیگری با شرایط مادی زمان خود پیوند داده است و آن را در شبکه‌ای از عوامل گوناگون فرهنگی و اجتماعی به هنری قابل تأمل تبدیل نموده است.

  کلید واژه:مدیریت گروهی ،هنر نمایش ،تصمیم گیری ،برنامه ریزی
  نظرات کاربران