در حال بارگذاری ...
 • شناسنامه

  صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: مهدی شفیعی
  • سردبیر: دکتر سید مصطفی مختاباد
  • اعضای هیات تحریریه:
  1. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران)
  2. دکتر سید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
  3. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  4. دکتر محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  5. دکتر فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
  6. دکتر مهدی حامد سقایان (استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
  7. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  8. دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)
  9. نصرالله قادری (پژوهشگر)

  مدیر داخلی: دکتر مهدی نصیری

  دبیر اجرایی: عارفه مسافر

  ویراستار فارسی: مونا محمدزاده

  ویراستار انگلیسی: آی سان نوروزی

  مدیر هنری: نیما جهان بین

  طراح جلد: محبوبه بنیادی

  اشتراک: علیرضا لطفعلی

  •  
  نظرات کاربران