در حال بارگذاری ...
 • اعضای هیات تحریریه فصلنامه

  • اعضای هیات تحریریه:
  • 1. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  • ۲. دکترسید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس )
  • ۳. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  • 4. دکترمحمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  • 5. دکتر فرزان سجودی(دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
  • 6. دکتر مهدی حامد سقایان (استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
  • 7. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  • 8. دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)
  نظرات کاربران