در حال بارگذاری ...

اعضای هیات تحریریه فصلنامه

• اعضای هیات تحریریه:
• 1. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• ۲. دکترسید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس )
• ۳. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• 4. دکترمحمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• 5. دکتر فرزان سجودی(دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
• 6. دکتر مهدی حامد سقایان (استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
• 7. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• 8. دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)
نظرات کاربران