در حال بارگذاری ...
  • پیشینه فصلنامه

    فصلنامه تئاتر تنها نشریه علمی پژوهشی کشور است که به صورت تخصصی در زمینه تئاتر منتشر  می شود. نخستین شماره این فصلنامه سال 1356 منتشر شده و از این تاریخ تاکنون همه شماره نشریه به گستره پژوهش و تحقیق در زمینه تئاتر اختصاص داشته است و به صورت متوالی به چاپ رسیده است.

    فصلنامه علمی پژوهشی تئاتر در ایران به استناد مجوز شماره:124/3434 به تاریخ: 8/7/88 اداره کل مطبوعات داخلی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می شود و بر اساس مجوز شماره 3/18/137232 مورخ 18/7/93 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری از شماره56(بهار1393) دارای درجه علمی و پژوهشی است.
    نظرات کاربران