اعضای هیات تحریریه فصلنامه

• اعضای هیات تحریریه: • ۱. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۲. دکترسید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس ) • ۳. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۴. دکترمحمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۵. دکتر فرزان سجودی(دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر) • ۶. دکتر مهدی حامد سقایان (استادیار، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس) • ۷. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۸. دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)