در حال بارگذاری ...
بهراد باقری ـ مهرداد رایانی‌مخصوص

اهداف تربیت در بازی‌های نمایشی

چکیده

هدف از نگارش این مقاله دست یابی به افق‌های اثرگذاری بازی‌های نمایشی در رشد و تربیت انسان است. طبقه بندی و کاوش در هدف‌های آشکار و پنهان بازی‌های نمایشی که طراحی و اجرای هدفمند این بازی‌ها را از سوی مربی امکانپذیر می‌سازد. پژوهشگر در این مقاله 15 هدف کلی تربیت فردریک مایر که جنبه‌های مختلف فردی و اجتماعی انسان را شامل می‌شود، الگو قرار داده که تعداد 13 عدد از این هدف‌ها با بررسی بازی‌های نمایشی، چگونگی طراحی و اجرای آن‌ها و نظری که مؤلفان آن‌ها دارند در مجموعه‌ی بازی‌های نمایشی دیده شد. دو هدف تربیتی «ارج نهادن به ارزش‌های معنوی و اخلاقی» و «کارآمدی شغلی» از مجموعه هدف‌های تربیت مایر در بازی‌های نمایشی مشاهده نشد و به اثبات نرسید. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد بازی‌های نمایشی دارای اهدافی روشن در تربیت هستند و با شکل جذاب و منحصر به فردی که دارند می‌توانند در قالب یک برنامه‌ی آموزشی هدفمند در آموزش و پرورش کشور استفاده شوند. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: چگونه می‌توان با دسته بندی و استفاده از بازی‌های نمایشی به اهداف آموزشی و تربیتی دست یافت؟

واژگان کلیدی: اهداف تربیتی، اهداف آموزشی، بازی‌های نمایشی، کودک، رشد، تربیت.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران