در حال بارگذاری ...
علیرضا هایل‌مقدم ـ مهدی حامدسقایان ـ مهدی خالقی‌تازجی

سنجش انرژی مصرفی در اتودهای بیومکانیک میرهولد با استفاده از فناوری شتاب سنجی سه محوره

چکیده

بیومکانیک از جمله شیوه‌های بازیگری است که با الهام از تئاتر شرق و نیز آموزه‌های فردریک وینسلو تیلور (۱856ـ۱915) در زمینه‌ی اقتصاد حرکتی، توسط وسوالد میرهولد (۱874ـ۱940) ابداع شده است. اتودهای کارگاهی بیومکانیک به وسیله‌ی شاگردان و همکاران میرهولد همچون نیکلای کوستف جمع آوری و تکمیل شده اند. هم اکنون آموزش این شیوه در جهان توسط معدود مربیانی چون گنادی بوگدانف (شاگرد کوستف) پیگیری می‌شود. اتودهای مورد استفاده در این تحقیق از بین اتودهای اجرا شده توسط بوگدانف برگزیده شده اند. سؤال اساسی این پژوهش توصیفی  تحلیلی این است که اجرای اتودهای بیومکانیکی توسط بازیگران چه شاخصه‌هایی از میزان مصرف انرژی در مکانیزم‌های حرکتی آنان را آشکار می‌سازد؟ این موضوع بدان لحاظ در بیومکانیک اهمیت دارد که داده‌های ضروری برای علوم تغذیه و فیزیولوژی بازیگری به روشی تجربی را فراهم می‌سازد. در این مقاله، نتایج میدانی حاصل از بررسی تحلیلی داده‌های عددی ثبت شده با روش شتاب سنجی سه محوره نوراکسون بر روی تعدادی از دانشجویان بازیگری ارائه می‌شود. آزمون‌ها برای اتودهای دست دادن و سیلی زدن انجام شده اند. فرضیه‌ی اصلی آن است که شاخصه‌های مصرف انرژی در بیومکانیک از طریق تجربه و آزمون قابل اندازه گیری است. همچنین فرض شده که دستیابی به روشی برای اصلاح الگوهای صحیح اجرای بیومکانیکی اتودها از طریق حذف حشو و زوائد مکانیزم‌های حرکتی با کمک بازبینی فایل شبیه سازی شده امکانپذیر است. در نتیجه گیری، ضمن تأیید فرضیه‌ها، تأکید شده است که این مطالعات می‌تواند زمینه‌ی مساعدی برای ورود به حوزه‌ی فیزیولوژی، حرکت شناسی و آسیب شناسی حرکات بدنی بازیگران تئاتر باشد.

واژگان کلیدی: وسوالد میرهولد، گنادی بوگدانف، اتودهای بیومکانیکی، مصرف انرژی، حرکت شناسی، فردریک وینسلو تیلور.
نظرات کاربران