در حال بارگذاری ...
مریم شکری‌زاده ـ ندا ترابی‌فارسانی ـ سجاد باغبان‌ماهر

بررسی ظرفیت تئاتر و هنرهای نمایشی برای رونق گردشگری در استان اصفهان

چکیده

شناخت توانایی‌های فرهنگی هر اقلیم می‌تواند به کشف راهکارهایی برای رونق گردشگری و حفظ میراث ناملموس منتهی گردد. سؤال اصلی پژوهش حاضر آن است که موقعیت استراتژیک مناسب در راستای بهره گیری از هنرهای نمایشی و تئاتر برای رونق گردشگری در استان اصفهان چیست و از آن جایی که تعیین موقعیت استراتژیک مناسب، نیازمند شناسایی نقاط قوت و ضعف تئاتر و هنرهای نمایشی استان اصفهان و فرصت‌ها و تهدیدهای این حوزه است، روش SWOT به کار برده شده است. دامنه‌ی پژوهش حاضر نیمه اول سال 1397 است و منطقه‌ی مورد مطالعه استان اصفهان. در ابتدا با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی دیدگاه‌های 48 تن از خبرگان هنرهای نمایشی و گردشگری استان اصفهان با مصاحبه ساختاریافته گردآوری شد. سپس با هدف امتیازدهی به عوامل شناسایی شده، پرسشنامه‌ای که بر اساس داده‌های فرم مصاحبه تنظیم گردیده بود، در اختیار خبرگان قرار گرفت. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها با تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی به تدوین استراتژی اقدام گردید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد مجموعه استراتژی‌های رقابتی بهترین راهبرد برای بهره گیری از تئاتر و هنرهای نمایشی در رونق گردشگری استان اصفهان است. مجموعه استراتژی‌های رقابتی که در این راستا ارائه شده‌اند عبارتند از: آفرینش آثار سازگار با سنت‌ها و سلایق مردم و توجه به پیشینه و غنای نمایش‌های سنتی ایران، بسترسازی مناسب برای بخش خصوصی با هدف مشارکت در سرمایه گذاری و حمایت مالی گروه‌های نمایشی و خارج نمودن هنر از زیر نظر دولت، ایجاد فضای رقابتی سالم و باز در میان گروه‌های نمایشی رسمی و غیررسمی و دادن مجوز نمایش بدون جانبداری، و تلفیق نمایش‌های سنتی و آیینی با نمایش‌های مدرن و زمینه سازی برای هم افزایی نسل‌های قدیم و جدید هنرمندان.

واژگان کلیدی: تئاتر، هنرهای نمایشی، گردشگری فرهنگی، گردشگری هنری، استان اصفهان.
نظرات کاربران