در حال بارگذاری ...
سام ایزدی‌خالق‌آبادی

بررسی کنش دراماتیک و انتقال جوهره درونی نمایش در پوسترهای تئاتر میشل باتوری با رویکرد نشانه‌شناسانه

چکیده

در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، پوسترهای تئاتر طراحی‌شده توسط میشل باتوری طراح لهستانی، به‌عنوان یک متن که از لایه های مختلف تشکیل شده است، بر اساس نظریات نشانه شناسی لایه ای موردبررسی قرار گرفته است و سعی شده تا کنش دراماتیک و انتقال جوهره نمایش در آن‌ها مورد شناخت قرار گیرد. با تکیه بر نشانه شناسی لایه ای می توان کلیه لایه های متفاوت پدیدآورنده ی یک متن چندرسانه‌ای را در تعامل با یکدیگر و در نظام شبکه ای که تولید و دریافت متن را ممکن کرده است، بررسی کرد. میشل باتوری ازجمله طراحان گرافیکی است که آثارش را به خاطر قدرت زیاد در انتقال مفاهیم و طراحی‌های دراماتیک می‌شناسند.

کنش دراماتیک و انتقال جوهره ی درونی نمایش از راه‌های مختلفی ممکن است که عنصر مشترک همه ی آن‌ها «دلالت یک دال تصویری در پوستر، به یک مدلول دراماتیک در اجرای تئاتری» است. انتقال اطلاعات مربوط به اجرا از طریق پوستر به مخاطب، حس کنجکاوی را در وی تشدید کرده و مخاطب را مشتاق می‌کند تا از دیگر عناصر و جزئیات اجرا نیز سر بیاورد و این امر می‌توان اهمیتی شایانی در رونق هنر تئاتر داشته باشد. فرضیه این پژوهش این است که از طریق شناخت تم و موضوع آثار نمایشی، می‌توان پوسترهایی برای آن‌ها تولید کرد که با ایجاد کنش دراماتیک، بتوان تم و موضوع آن‌ها را از طریق پوستر به مخاطب منتقل کرد. و چنین فرآیندی می تواند در جذب مخاطب بیشتر تاثیرگذار باشد.  سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: ایجاد کنش دراماتیک و انتقال تم و مفهومِ اجرا در پوسترهای تئاتر از چه طریق امکان‌پذیر است؟ و هنرمندان گرافیست از چه طریق می‌توانند پوسترهایی مناسب آثار نمایشی خلق کنند؟

واژگان کلیدی: پوستر تئاتر، میشل باتوری، نشانه‌شناسی، بینامتنی، کنش دراماتیک
نظرات کاربران