در حال بارگذاری ...
مینا جهانگیری/ فاضل اسدی‌امجد/ علیرضا امیدبخش

معناباختگی رویای امریکایی در دو نمایشنامه‌ی آلیس کوچولو و مرگ بسی اسمیت از آثار ادوارد آلبی با تکیه بر نظریه جورج هربرت مید

چکیده

ادوارد آلبی (1928-2016) یکی از نمایشنامه‌نویسان صاحب سبک امریکا (باتمز، 2005: 8) در قرن بیستم است. وی در بیشتر آثارش به مسئله‌ی رویای امریکایی  و تغییرات آن اشاره دارد. رویایی که به مثابه‌ی باوری ملی ریشه در آموزه‌های فرهنگی-اجتماعی خاص جامعه‌ی امریکا دلالت دارد اما دچار معناباختگی شده‌است. محققان قصد دارند ریشه‌ی این انحراف را در بطن جامعه‌ی پرتناقض امریکایی با عطف به رویکرد نظری جورج هربرت مید در قالب اثرگذاری قوانین و الگوهای دیگریِ‌تعمیم‌یافته جامعه به شکل مجموعه‌ی سازمان‌یافته‌ از نگرش‌های ذهنی افراد مورد مطالعه و کاوش قرار دهند. روش تحقیق در این مقاله، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد جهت‌دار است. پرسش اصلی پژوهش این است که معناباختگی رویای امریکایی در این دو نمایشنامه‌ی آلبی چگونه اتفاق می‌افتد؟ نمایشنامه‌های آلیس کوچولو ، مرگ بسی اسمیت  در این مطالعه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.

واژگان کلیدی: آلیس کوچولو، مرگ بِسی اسمیت، ادوارد آلبی، جورج هربرت مید، رویای امریکایی، دیگریِ‌تعمیم‌یافته
نظرات کاربران