در حال بارگذاری ...
سارا عالم، وحید وزیری، علی رضایی‌شریف

نقش محتوا و کالبد در طراحی فضاهای نمایش آیینی با بهره گیری از مشارکت بهره برداران
(مطالعات موردی: اردبیل)

چکیده

 

از دیرباز نمایش‌های آیینی نقش مهمی در ارتقا فرهنگ و هویت افراد جامعه داشته است و از آنجا که تمامی رفتارهای آیینی صورتی نمایشی دارند برای جلوه و نشان دادن این صورت‌های نمایشی نیاز به فضاهایی مناسب و باکیفیت است تا بتوان در انتقال محتوای آن به مخاطب موفقیت‌آمیز باشد. لیکن با توجه به اهمیت مخاطب در حوزه نمایش و خصوصاً نمایش‌های آیینی که با مخاطب در ارتباط مستقیم بوده در این تحقیق برای طراحی فضاهای نمایش و میزان رضایتمندی افراد از کیفیت فضای نمایش از مخاطبان استفاده‌شده تا با بهره‌گیری از نظرات آنان بتوان کیفیت فضاهای نمایش را درخور شأن و رضایت مخاطبان ارتقا داد. این تحقیق از نوع کاربردی و هدف آن بررسی دیدگاه‌های مخاطبان در رابطه با نوع و کیفیت فضاهای نمایش خصوصاً نمایش‌های آیینی است. ابتدا با مصاحبه با افراد متخصص حوزه هنر و نمایش و همچنین متخصصان حوزه طراحی و معماری اطلاعات و معیارهای اصلی طراحی استخراج گردید سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی به تعداد 750 نفر از شهروندان اردبیل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که فضاهای نمایشی روباز، موقعیت قرارگیری، تلفیقی از معماری سنتی و مدرن، تلفیق مصالح سنتی و مدرن، محتوای نمایش و سایر عوامل محیطی در میزان رضایتمندی افراد از فضاهای نمایشی نقش مؤثری دارد. استفاده از این ایده‌ها در ساخت و حتی بازسازی فضاهای نمایش باعث می‌شود کیفیت این‌گونه فضاها ارتقا یابد و همین امر در حفظ، پیشرفت و انتقال نمایش‌های آیینی سنتی به آیندگان مؤثر باشد.

 

واژه‌های کلیدی: نمایش آیینی، فضای نمایش، محتوا، رضایتمندی.
نظرات کاربران