در حال بارگذاری ...
محمد هاشمیان، نرگس یزدی

راهکارهای عملی طراحی نور برای اجرای تئاتر وحشت

چکیده

وحشت یکی از پرمخاطبترین ژانرهاست که ریشهای تاریخی در ادبیات دارد و از بدو بهوجود آمدن سینما حضوری جدی و چشمگیر داشته است. تئاتر نیز سعی کرده پابهپای سینما حرکت کند، گرچه سینما به مدد تکنولوژیهای بیشتر همیشه پیشی گرفته است. وحشت در طی سالها همواره با تمهیدات جدیدی در اجرا روبهرو بوده است که باعث شده مخاطبان بیشتری پیدا کند. مقالهی حاضر به منظور بررسی راهکارهای عملی برای طراحی نور تئاتر وحشت انجام گرفته است. وحشتِ مورد نظر، وحشتِ روحی - روانی است که عامل پیدایش آن نیروهای متافیزیکی ( روح، شیطان و ... ) است. بدین منظور از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. اطلاعات و دادههای پژوهش با استفاده از روشهای کتابخانهای نظری و مشاهده جمعآوری شد. هدف اصلی یافتن و پیشنهاد راههایی برای نشان دادن نیروهای متافیزیکی و به وجود آوردن دلهره و ترس در مخاطب با استفاده از طراحی نور است. خلاصهی یافتهها و نتایج حاصل از پژوهش عبارت اند از: انتخاب صحیح نمایشنامه که در آن موضوعی برای وحشت وجود داشته باشد، ایجاد فضای تعلیق و بکارگیری عوامل محیطی، ایجاد سیر صعودی از ناآگاهی به شناخت، دلهره، ترس، وحشت و سپس حفظ فضای ترس، استفادهی درست از مبانی و عناصر طراحی، خط، فرم، رنگ.

واژه‎های کلیدی:  طراحی نور، تئاتر وحشت، عناصر وحشت، ژانر وحشت
نظرات کاربران