در حال بارگذاری ...
عطاالله کوپال، صبوره رنگرز

«شخصیت‏ پردازی غیرِمستقیمِ» ضدقهرمانان در فرایند اقتباس از اسطوره‌ی «الکترا»
(در تراژدی‌‏های آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید)

چکیده:

آیسخولوس، سوفوکل و اوریپید، سه تراژدی‏نویس برجستۀ یونان، هر یک، اسطورۀ الکترا را برای آفرینش تراژدی برگزیده‌‏اند و آن را با شیوۀ خاص خود، دراماتیزه کردهاند. هدف از این پژوهش، ارائۀ شیوه ‏ای هدفمند در بررسی تطبیقی این تراژدی ‏ها برای مکاشفۀ فرایندِ آفرینشِ شخصیت‏های ضدقهرمان، در آثار این سه تراژدی ‏نویس است. پرسش اصلی پژوهشِ حاضر این است که هر یک از این نویسندگان، در بازآفرینیِ این روایت اسطورهای در تراژدیهای خود، چگونه و با چه الگوی متمایزی، شخصیتهای ضدقهرمانِ اسطوره‏ای را بازآفرینی کردهاند؟ مقالۀ حاضر، با تبیین روش‏ شخصیت‏ پردازی غیرمستقیم، به شیوهای توصیفی ـ تحلیلی، میکوشد وجوه افتراقِ الگوهای شخصیت ‏پردازیِ این سه تراژدی را با توجه به ویژگیهای ضدقهرمانان موجود در آن‌ها مورد بررسی قرار دهد و این فرضیه را مطرح می‏ کند که برخلاف غالب تراژدی ‏های یونانی که شخصیت‏ های نمایشی در آن ها معمولاً به صورت مستقیم، یا در پرولوگ یا توسط همسرایان و یا با توصیف‏ های شخصیت ‏های فرعی مثل پِیک در آغازِ نمایش معرفی‏ می ‏گردند؛ شخصیت ‏های این سه تراژدی به صورت غیرمستقیم برای مخاطبان معرفی می‏ گردند و کنش و گفتارِ آنان به ویژه بر بنیادِ حوادثی استوار است که در «پیش‏ داستان» شکل گرفته است. مقاله بر اساس جدول ‏های مقایسه‏‌ای، با اثبات فرضیه، و در پاسخ به پرسش‏ های اصلی تحقیق، به این نتیجه می‏ رسد که هر سه تراژدی‏ نویس، ضدقهرمانان تراژدی ‏های خود را بر بنیادِ فردیت ‏بخشیِ شخصیت، در برابر تعمیم‌‏یافتگیِ اسطوره آفریده‏ اند.

واژگان کلیدی: آیسخولوس، الکترا، اوریپید، سوفوکل، شخصیت‏ پردازیِ ضدقهرمان.
مطالب مرتبط

نظرات کاربران