در حال بارگذاری ...
علی رجب‌زاده طهماسبی، احسان آجورلو، پویا رئیسی

مطالعۀ انتقادی تاثیر مهاجرت بر هویت شخصیت‌های نمایشنامۀ پاره‌سنگ در جیب‌هایش اثر مری جونز

چکیده

مهاجرت در ساده‌ترین تعریف نوعی جابه‌جایی مکانی است و در مطالعات آن، مفهوم «هویت» اهمیت بسیاری دارد. شخص مهاجر با ورود به مکان جدید همواره در معرض این است که هویت خود را بازتعریف کند. به گونه‌ای که در سازوکار دستگاه ترجمه‌ای بینافرهنگی مکان مقصد، ارزش‌‌ها و هویت خویش را وانهد و خود را به یک دیگری بدل و یا نزدیک سازد. مقالۀ حاضر با هدف واکاوی تاثیر انواع مهاجرت بر هویت، شخصیت‌های نمایشنامۀ پاره‌سنگ در جیب‌هایش اثر مری جونز را مورد خوانش قرار داده و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چگونه تجربۀ مهاجرت بر شخصیت‌های نمایشنامه تاثیر گذاشته و هویت آن‌ها را دستخوش تغییر می‌کند؟ نمایشنامه‌ای که اشکال نقادانه و متفاوتی از تجربۀ مهاجرت را بازنمایی کرده است. مقاله حاضر با روش کیفی و رویکردی توصیفی-تحلیلی، براساس جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از نظریه‌های «ترجمه بینافرهنگی» فرزان سجودی، «فضای سوم» هومی‌‌بابا و گزاره‌هایی از مطالعات مهاجرت صورت پذیرفته است. نتایج نشان می‌دهد که چگونه تجربۀ یاد شده، هویت‌ شخصیت‌های اصلی نمایشنامه ‌را متاثر کرده است. این تاثیر باعث می‌شود که هویت شخصیت‌ها، در انواع مهاجرت نظیر «مهاجرت به مکان ثانویه»، «بازگشت از مهاجرت به مکان اولیه» و «مهاجرت ذهنی» مورد پذیرش خودشان و دیگران قرار نگرفته و همواره در وضعیتی بینابین و مخدوش باشد.

واژگان کلیدی: مهاجرت، هویت بینابین، ترجمه بینافرهنگی، فضای سوم، پاره‌سنگ در جیب‌هایش، مری جونز.
نظرات کاربران