در حال بارگذاری ...
شقایق فرج‌اله، مهرداد رایانی مخصوص

پیوند اگزیستانسیالیسم و تئاتر شکل‌گرا براساس اندیشه‌های مرلوپونتی در فرم و ساختار با نگاه به اجرای سمفونی هانتون اثر جیمز تیری  

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر  پیوند اگزیستانسیالیسم در  تئاتر شکل‌گرا  بر اساس اندیشه‌های مرلوپونتی مبتنی بر پدیدار شناسی ادراک حسی بدن و فرم  انجام شده، است.سوال اساسی پژوهش عبارت است ازاینکه اگزیستانسیالیسم چه تاثیراتی بر تئاتر شکل‌گرا (فرم‌گرا) و بدن اجراگر داشته است؟اطلاعات در این پژوهش به شیوه کتابخانه‌ای اطلاعات لازم گردآوری شده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی به تجزیه و تحلیل این اطلاعات پرداخته شده است . نتایج به دست آمده حاکی از این است مفاهیم اگزیستانسیالیسم به عنوان موضوعی فلسفی و فکری و در سوی دیگر آن ادراکات بدنی مرلوپونتی به عنوان یک مساله علمی و عینی با تعمیم به تئاتر شکل گرا باعث می‌شود بدن اجرایی با فلسفه و مفاهیم مرتبط با آن درارتباط باشد و رازو رمز مبانی این نوع از تئاتر را از زاویه ای عمیق با محتوای اگزیستانسیالیسم برشمرد و ادعا کرد که قدری بر عمق بخشیدن و تاثیرات بطنی اجرایی و تاتر شکل گرا افزوده ایم.

واژگان کلیدی: اگزیستانسیالیسم، تئاتر شکل‌گرا، اندیشه‌های مرلوپونتی،فرم،ساختار
نظرات کاربران