در حال بارگذاری ...

شناسنامه

صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیر مسئول: شهرام کرمی
 • سردبیر: دکتر سیدمصطفی مختاباد
 • اعضای هیات تحریریه:
 1. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران)
 2. دکتر سید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
 3. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 4. دکتر محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 5. دکتر فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
 6. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
 7. دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)
 8. نصرالله قادری (پژوهشگر)

مدیر داخلی: مهدی نصیری

دبیر اجرایی: الناز اسماعیل‌پور

ویراستار فارسی: شیرین رضاییان

ویراستار انگلیسی: آی‌سان نوروزی

مدیر هنری: شیما تجلی

طراح جلد: محبوبه بنیادی

اشتراک: علیرضا لطفعلی

 •  
نظرات کاربران