در حال بارگذاری ...

شناسنامه

صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
مدیر مسئول: قادر آشنا
  • سردبیر: دکتر سیدمصطفی مختاباد
  • اعضای هیات تحریریه:
  1. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران)
  2. دکتر سید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
  3. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  4. دکتر محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  5. دکتر فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
  6. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  7. دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری (دانشیار، دانشکده ی هنر، دانشگاه تربیت مدرس)

مدیر داخلی: مهدی نصیری

دبیر اجرایی: مرجان سمندری معطوف

ویراستار فارسی: شیرین رضاییان

ویراستار انگلیسی: آی‌سان نوروزی

مدیر هنری: شیما تجلی

اشتراک: علیرضا لطفعلی

  •  
نظرات کاربران