در حال بارگذاری ...
 • شناسنامه

  صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران
  مدیر مسئول: شهرام کرمی
  • سردبیر: دکتر سیدمصطفی مختاباد
  • اعضای هیات تحریریه:
  1. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران)
  2. دکتر سید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
  3. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  4. دکتر محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  5. دکتر فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
  6. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
  7. دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی)
  8. نصرالله قادری (پژوهشگر)

  مدیر داخلی: مهدی نصیری

  دبیر اجرایی: الناز اسماعیل‌پور

  ویراستار فارسی: شیرین رضاییان

  ویراستار انگلیسی: آی‌سان نوروزی

  مدیر هنری: شیما تجلی

  طراح جلد: محبوبه بنیادی

  اشتراک: علیرضا لطفعلی

  •  
  نظرات کاربران