در حال بارگذاری ...

اعضای هیات تحریریه فصلنامه

 اعضای هیات تحریریه:
• 1. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• ۲. دکترسیدمصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس)
• ۳. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• 4. دکتر محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• 5. دکتر فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر)
• 6. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
• 7. دکتر محمدجعفر یوسفیان کناری (دانشیار، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس)
نظرات کاربران