لنارت جی. سونسِن / ترجمه: سعید اسدی، سپهر اسدی

مشاغل و حرفه ای بودن در فرهنگ و هنر

چکیده: این مقاله از منظر جامعه شناسی فرهنگ و هنر به موضوع ویژه‎‌ی هنرمندان و حرفه‌ای بودگی می‌پردازد تا به طور کلی نشان دهد که چگونه این موضوع سهم قابل ملاحظه‌ای در مطالعات حرفه‌ها دارند. برخی از مفاهیم نظری که در این مقاله تعریف و درباره آن بحث خواهد شد عبارتند از: فرهنگ ، هنر، مشاغل ، حرفه  ها، جایگاه ، میدان ، سرمایه نمادین  و سرمایه اجتماعی ، نیروی کار احساسی  و اقتصاد معکوس . در این مقاله از شمایی برای نشان دادن چگونگی قیمت گذاری در هنر و آنچه ممکن است این امر به ما توضیح دهد بهره برده می شود. همچنین تمرکزی بر میدان هنر وجود دارد و مقایسه ای فشرده از آن با میدان آکادمیک انجام خواهد شد. در این مقاله ما به مطالعاتی درباره هنرمندان، نویسندگان و بازیگران تئاتر می‌پردازیم که سهم ویژه‌ای را در درونمایه‌های نظری و پژوهشی حرفه ها فراهم می‌کنند. واژگان کلیدی: صنایع خلاق ، مشاغل خلاق ، حرفه ها، جایگاه، میدان، سرمایه اجتماعی و نمادین