شادی کرم‌رودی، آزاده شاهمیری

بررسی نمودهای سبک زندگی در عناصر صحنه‌ای نمایش‌نامه‌ی نگاهمان می‌کنند  با رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی بر اساس آرای تئوون لیوون

چکیده سبک زندگی یکی از مهمترین اصطلاحات نشانه‌شناسی اجتماعی است که از راه‌های متعددی از جمله شناسایی و تحلیل عناصر صحنه ای موجود در متن، شامل طراحی و قاب‌بندی صحنه و اشیا موجود در صحنه قابل بررسی است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت و بررسی نمودهای سبک زندگی در عناصر صحنه ای نمایش‌نامه‌ی نگاهمان می‌کنند (۱۳۹۵) نوشته‌ی نغمه ثمینی است و بر این اساس ابتدا منابع نشانه‌شناختی عناصر صحنه ای موجود در متن را شناسایی کرده و سپس قابلیت نشانه‌شناختی هر یک از آن‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. پرسش اساسی مقاله حاضر نمود یافتن سبک‌های زندگی از طریق عناصر صحنه ای نمایش‌نامه ی نگاهمان می‌کنند و چگونگی فرایند دلالت‌گری آن‌ها است.  فرضیه ی اصلی مقاله حاضر این است که عناصر صحنه ای به کار گرفته شده در متن نمایش‌نامه ی نگاهمان می‌کنند در پرداخت و شناخت سبک زندگی هر یک از اشخاص نمایش‌نامه دارای کارکردی نشانه‌شناختی هستند و به لحاظ معنایی ساز و کاری دلالت‌گر دارند. روش انجام این پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی ا‌ست و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای و مبتنی بر مطالعات نظری و استفاده از مقالات است. چهارچوب نظری و رویکرد اصلی این مقاله، نشانه‌شناسی اجتماعی است و روش نشانه‌شناختی مورد نظر تئوون لیوون در آن مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که سبک‌ زندگی در عناصر صحنه ای این نمایش‌نامه نمود می‌یابد و به شیوه‌های گوناگون منجر به ساخت معنا در متن می‌شوند. مهم ترین دستاورد این مقاله، اثبات کارکرد عناصر صحنه ای در نمایش سبک زندگی اشخاص نمایشنامه است. واژگان کلیدی: سبک زندگی، نشانه‌شناسی اجتماعی، عناصر صحنه ای، تئوون لیوون، نگاهمان می‌کنند.