شناسنامه

صاحب امتیاز : انجمن هنرهای نمایشی ایران مدیر مسئول: شهرام کرمی سردبیر: دکتر سیدمصطفی مختاباد اعضای هیات تحریریه: دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران) دکتر سید مصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس) دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) دکتر محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) دکتر فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر) دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی) نصرالله قادری (پژوهشگر) مدیر داخلی: مهدی نصیری دبیر اجرایی: الناز اسماعیل‌پور ویراستار فارسی: شیرین رضاییان ویراستار انگلیسی: آی‌سان نوروزی مدیر هنری: شیما تجلی طراح جلد: محبوبه بنیادی اشتراک: علیرضا لطفعلی