اعضای هیات تحریریه فصلنامه

 اعضای هیات تحریریه: • ۱. دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۲. دکترسیدمصطفی مختاباد (استاد، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس) • ۳. دکتر محمود عزیزی (استاد، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۴. دکتر محمدباقر قهرمانی (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۵. دکتر فرزان سجودی (دانشیار، دانشکده سینما تئاتر، دانشگاه هنر) • ۶. دکتر بهروز محمودی بختیاری (دانشیار، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران) • ۷. دکتر مهرداد رایانی مخصوص (استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی) • ۸. نصرالله قادری (پژوهشگر)