در حال بارگذاری ...
 • فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه‌ی علمی و پژوهشی تئاتر

  براساس این فراخوان محققان و پژوهشگران می‌توانند مقالات خود را منطبق با شیوه‌نامه‌ی ارائه شده تهیه و به صورت کامل همراه با چکیده و عنوان انگلیسی به نشانی اینترنتی ft.drama@gmail.com ارسال کنند.

  همچنین اعلام می‌شود که تحریریه‌ی فصلنامه‌ی تئاتر از پذیرش مقالاتی که بر اساس شیوه نامه تهیه نشده باشند، یا کم و کاستی داشته باشند معذور خواهد بود.

  راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در فصلنامه‌ی تئاتر:

  1ـ مقاله به ترتیب، شامل چکیده (حداکثر تا ۳۰۰ کلمه)، کلید واژه‌ها (حداکثر تا هفت کلمه)، درآمد، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد. برای متن اصلی فارسی، قلم B nazanin اندازه‌ی 13 و برای کلمات انگلیسی، قلم Times New Roman اندازه‌ی 12 استفاده شود. فصلنامه از پذیرش مقاله‌های بلند (بیش از ۲5 صفحه ۴A) معذور است.

  2ـ رسم‌الخط فصلنامه، بر اساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است (آخرین ویرایش). رعایت نیم‌فاصله در تایپ مقالات الزامی است. تمام مراحل تایپ، نمونه‌خوانی و تصحیح پس از تأیید مقاله بر عهده‌ی فصلنامه خواهد بود.

  3ـ مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه‌ی علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه‌ی محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار (در صفحه‌ی جداگانه ذکر شود.)

  4ـ ارسال چکیده‌ی انگلیسی (حداکثر ۸ - ۱۲ سطر)، در صفحه‌ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبه‌ی علمی آنان الزامی است.

  5ـ منابع مورد استفاده در متن (جدول‌ها و نمودارها) در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:

  کتاب: نام خانوادگی، نام. (تاریخ انتشار) نام کتاب (حروف مورب و سیاه، قلم شماره‌ی ۱۱) نام و نام خانوادگی مترجم. جلد، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

  مقاله‌ی منتشرشده در نشریه: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله نام نشریه (حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱) دوره (شماره‌ی نشریه). شماره‌ی صفحات.

  مقاله‌ی ترجمه‌شده در نشریه: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله نام و نام خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱) دروه (شماره‌ی نشریه). شماره‌ی صفحات.

  پایگاه‌های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). عنوان مقاله. نام نشریه‌ی الکترونیکی (با حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱) دوره. تاریخ مراجعه به سایت، نشانی دقیق پایگاه اینترنتی.

  6ـ در مورد مقالاتی که از پایان‌نامه استخراج شده‌اند ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده‌ی دوم و نویسنده‌ی مسئول مقاله ذکر شود و در مورد مقالاتی که به صورت مشترک توسط بیش از یک پژوهشگر تألیف شده است ذکر نام نویسنده‌ی مسئول الزامی است.

  7ـ ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره‌ی صفحه/ صفحات) نوشته شود. در مورد منابع غیر فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل لاتین کلمات در پایان مقاله بیاید. نقل‌قول‌های مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تو رفتگی (نیم سانتی متر) از طرف راست (با قلم شماره‌ی ۱۲) درج شود.

  8ـ نام کتاب‌ها در داخل متن به صورت سیاه و مورب (قلم شماره ۱۱) و نام مقالات، در داخل گیومه قرار گیرد.

  9ـ تمامی توضیحات (توضیحات و معادل انگلیسی اسامی، عناوین،...) در پایان مقاله و در قسمت پی‌نوشت قرار گیرد.

  10ـ پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای نویسندگان است. تأکید می‌شود که مقاله نباید در هیچ یک از مجله‌های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقاله‌های همایش‌ها چاپ شده باشد. نویسنده/ نویسندگان موظف‌اند در صورتی که مقاله‌ی آنان در جای دیگری چاپ و یا نامه‌ی پذیرش چاپ آن صادر شده است، موضوع را به اطلاع دفتر فصلنامه برسانند.

  11ـ فصلنامه‌ی تئاتر فقط مقاله‌هایی را می‌پذیرد که به زبان فارسی بوده، در زمینه‌ی نظریه و نقد تئاتر و حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.

  12ـ فصلنامه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن آزاد است. ضمناً از پذیرش مقالاتی که راهنمای ویرایش فصلنامه در آن‌ها رعایت نشده است، معذوریم.

  13ـ چکیده‌ی انگلیسی مقاله پس از تایید، ویرایش خواهد شد و ویراستاری ادبی ان بر عهده‌ی فصلنامه است.

  ۱۴ـ مقالاتی که تمامی موارد مربوط به این شیوه‌نامه در نگارش، تایپ (فونت و قلم و...) و ارائه‌ی آن‌ها رعایت نشده باشد، پذیرفته نخواهد شد.

  15ـ دریافت مقاله در این فصلنامه منحصراً از طریق نشانی ft.Drama@gmail.com صورت می‌گیرد.