در حال بارگذاری ...
 • فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه ی علمی و پژوهشی تئاتر
  براساس این فراخوان محققان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را منطبق با شیوه نامه ی ارائه شده تهیه و به صورت کامل همراه با چکیده و عنوان انگلیسی به نشانی اینترنتی ft.drama@gmail.com ارسال کنند.
  همچنین اعلام می شود که تحریریه فصلنامه تئاتر از پذیرش مقالاتی که براساس شیوه نامه تهیه نشده باشند، یا کم و کاستی داشته باشند معذور خواهد بود.
  راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در فصلنامه ی تئا تر:
  1ـ مقاله به ترتیب، شامل چکیده (حداکثر ۸ - ۱۲ سطر و تا ۳۰۰ کلمه)، کلید واژه ها (حداکثر تا هفت کلمه)، درآمد، بحث و بررسی و نتیجه گیری باشد. فصلنامه از پذیرش مقاله های بلند (بیش از ۲5 صفحه ۴ A) معذور است.
  2ـ رسم الخط فصلنامه، براساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است )آخرین ویرایش(. - رعایت نیم فاصله در تایپ مقالات الزامی است . تمام مراحل تایپ ،نمونه خوانی و تصحیح پس از تایید مقاله بر عهده فصلنامه خواهد بود.
  مشخصات نویسنده یا نویسندگان )نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، نام دانشگاه یا مؤسسه محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار( در صفحه جداگانه ذکر شود .
  - ۴ ارسال چکیده انگلیسی )حداکثر ۸ - ۱۲ سطر(، در صفحه ای جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام نویسنده / نویسندگان، مؤسسه / مؤسسات متبوع و رتبه علمی آنان الزامی است .
  - ۴ منابع مورد استفاده در متن )جدول ها و نمودار ها( در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی، نام نویسنده )نویسندگان( به شرح زیر آورده شود : کتاب: نام خانوادگی، نام. )تاریخ انتشار( نام کتاب )حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱ ( نام و نام خانوادگی
  مترجم. جلد، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر . مقاله منتشر شده در نشریه: نام خانوادگی، نام )سال انتشار( عنوان مقاله نام نشریه )حروف مورب و سیاه،
  قلم شماره ۱۱ ( دوره )شماره نشریه(. شماره صفحات . مقاله ترجمه شده در نشریه: نام خانوادگی، نام. )سال انتشار(. عنوان مقاله نام و نام خانوادگی مترجم. نام
  نشریه )حروف مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱ ( دروه )شماره نشریه(. شماره صفحات . پایگاه های اینترنتی: نام خانوادگی، نام. )سال انتشار مقاله(. عنوان مقاله. نام نشریه الکترونیکی )با حروف
  مورب و سیاه، قلم شماره ۱۱ ( دوره. تاریخ مراجعه به سایت .
  2
  « نشانی دقیق پایگاه اینترنتی »
  6- در مورد مقالاتی که از پایان نامه استخراج شده اند ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم و نویسنده
  مسئول مقاله ذکر شود و در مورد مقالاتی که به صورت مشترک توسط بیش از یک پژوهشگر تألیف شده
  است ذکر نام نویسنده مسئول الزامی است .
  7- ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز )نام خانوادگی، سال: شماره صفحه/ صفحات( نوشته شود. در مورد
  منابع غیر فارسی، همانند منابع فارسی عمل شود و معادل لاتین کلمات در پایان مقاله بیاید. نقل قول های
  مستقیم بیش از چهل واژه به صورت جدا از متن با تو رفتگی )نیم سانتی م تر( از طرف راست )با قلم شماره
  ۱۲ ( درج شود .
  - ۸ نام کتاب ها در داخل متن به صورت سیاه و مورب )قلم شماره ۱۱ ( و نام مقالات، در داخل گیومه قرار
  گیرد . -9 تمامی توضیحات )توضیحات و معادل انگلیسی اسامی، عناوین،...( در پایان مقاله و در قسمت پی نوشت قرار گیرد.
  - ۱۰ پذیرش مقاله مشروط به تأیید شورای نویسندگان است. تأکید می شود که مقاله نباید در هیچ یک از مجله های داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقاله های همایش ها چاپ شده باشد. نویسنده / نویسندگان موظف اند در صورتی که مقاله آنان در جای دیگری چاپ و یا نامه پذیرش چاپ آن صادر شده است، موضوع را به اطلاع دفتر فصلنامه برسانند .
  - ۱۱ فصلنامه تئاتر فقط مقاله هایی را می پذیرد که به زبان فارسی بوده، در زمینه نظریه و نقد تئ اتر و حاصل پژوهش نویسنده / نویسندگان باشد .
  - ۱۲ فصلنامه در ویراستاری ادبی مقاله، بدون تغییر محتوای آن آزاد است. ضمناً از پذیرش مقالاتی که راهنمای ویرایش فصلنامه در آن ها رعایت نشده است، معذوریم .
  ۱۳ چکیده انگلیسی مقاله پس از تایید، ویرایش خواهد شد وویراستاری ادبی ان بر عهده فصلنامه است. -
  ۱۴ مقالاتی که تمامی موارد مربوط به این شیوه نامه در نگارش، تایپ )فونت و قلم و...( وارایه آن ها رعایت - نشده باشد،پذیرفته نخواهد شد.
  - ۱5 دریافت مقاله در این فصلنامه منحصراً از طریق نشانی ft.Drama@gmail.com صورت می گیرد .