در حال بارگذاری ...
علیرضا حسین زاده، رضا مهدی زاده

دراماتورژی طراحانه با بهره‌گیری از اندیشه شالوده‌شکنی ژاک دریدا

چکیده

تئاتر و اجرا با به کارگیری و ترکیب تصاویر و الفاظ به خلق فضای نمایشی می‌پردازند. فضای نمایشی توسط تخیل مخاطب دریافت و تبدیل به نشانه‌هایی می‌شود که معانی و مفاهیم نمایش را به او منتقل می‌کنند. دراماتورژی فضا معمولاً با ترکیب، سازماندهی و پردازش پیوند دارد؛ راهکاری که طراح صحنه را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی شکل‌گیری اجرا جهت تألیف از طریق تعریف فضا مطرح می‌سازد. بررسی مفاهیم نمایش‌نامه، تجسم بخشی و قراردادن این مفاهیم در زمینه‌هایی گسترده‌تر با زبان تصویر و فضا، جایگاهی با عنوان دراماتورژی طراحانه را به وجود می‌آورد که اساس کار آن تاویل، شالوده‌شکنی و پی‌ریزی و تالیف جهان‌های تازه است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به سوال اصلی چگونگی عبور از متن نوشتاری به تولید متن نانوشته و متن اجرا، با اتکا به فرضیه اثر بخشی اندیشه شالوده شکنی در شکل گیری دراماتورژی طراحانه در اجرا است. خوانش‌های دریدا مستلزم توجهی دقیق به گواه متنی و تناقضی منطقی‌ است که جریان نوشتار در آنجا می‌تواند اقدام تأویل‌گر در طلب یک معنای متحد را مختل سازد و از طریق باز‌خوانی تقابل‌های دو‌گانه، لایه‌های پنهان درون‌متنی، بینامتنیت، حضور و غیاب، دیفرانس، بازی با معنا‌ها و نشانه‌ها، پیوند‌ها و گسست‌های متنی، مفاهیم تازه‌ای را از درونِ خود متن، متبلور نماید. مقاله‌ی حاضر پژوهشی کیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر اینترنتی است که ضمن ارائه الگویی جهت خوانش متن، به چگونگی استخراج تصاویر و پی ریزی نظام های دیداری نامتعارف می‌پردازد. بی‌شک در چنین پژوهش‌هایی، پیوندِ ساختار‌های نظریه-عمل، هم‌سو با یکدیگر، می‌توانند الگو‌ها و فرم‌های تثبیت‌شده‌ی، اجرا‌های گذشته نمایش‌هایِ کلاسیک را دگرگون نمایند.

واژه‌های کلیدی: دراماتورژی طراحانه، شالوده‌شکنی، ژاک دریدا، فضا، تئاتر.
مطالب مرتبط

نسیم سلیمانی، دکتر علی روحانی، بهزاد آقاجمالی

واکاوی پدیده قاجارگرایی در ادبیات نمایشی دهه هفتاد و هشتاد از منظر آرای لوکاچ
نسیم سلیمانی، دکتر علی روحانی، بهزاد آقاجمالی

واکاوی پدیده قاجارگرایی در ادبیات نمایشی دهه هفتاد و هشتاد از منظر آرای لوکاچ

درام تاریخی همواره یکی از حوزه‌های مورد اهمیت در ادبیات نمایشی بوده است. توجه به آن در ایران معاصر به ظهور جریانی موسوم به "قاجارگرایی" انجامیده است که در آن ...

|

نظرات کاربران